skhuende
Chladenie


Čo je to chladenie - význam a využívanie chladiacej techniky

Chladiaca technika je komplexný vedný odbor, ktorý má vplyv na mnoho priemyselných a hospodárskych odvetví a ktorý výrazným spôsobom prispieva k riešeniu dôležitých problémov ľudstva. Jedným z najvýznamnejších je zaistenie výživy ľudstva. Ako obor interdisciplinárneho charakteru plne využíval ku svojmu rozvoju poznatky nie len vied technických, ale vo veľkej miere i chemických, a to hlavne v oblasti chladív, mazív a tepelných izolácií. Ak doterajší vývoj prebiehal plynule bez väčších výkyvov a konfliktov, nie je možné očakávať pokračovanie tohoto stavu aj v budúcnosti.

Keďže dnes boli postavené nové úlohy pred chladiacu techniku, ktoré je možné celkovo označiť ako požiadavku na ekologizáciu odboru. Ich riešenie sa dotkne nielen výrobcov, ale v porovnateľnej, dokonca možno aj vo väčšej miere užívateľov chladiacich zariadení všetkých výkonových a teplotných oblastí. Za hlavné úlohy súčasnosti možno označiť prechod na chladivá s menším priamym negatívnym pôsobením na atmosféru a znižovanie energetickej náročnosti zariadení ako celkov a to ako voľbou a úpravou tepelného obehu, ako aj využitím odpadných tepiel.

Uskladnenie potravín v chlade je na rozdiel od ostatných konzervačných metód jedinou metódou, ktorá zachováva prirodzenú chuť, vôňu, konzistenciu i vzhľad produktu. Sušené ovocie, údené mäso, konzervovaná zelenina a ovocie a pod., napriek veľmi dobrým chuťovým vlastnostiam, sa vo veľkej miere odlišujú od čerstvých surovín. Mrazené potraviny uskladnené v mraziarňach sa môžu pri správnom ošetrení zachovať bez zmien, s rovnakými biologickými a nutričnými hodnotami i niekoľko mesiacov.

Ročný prírastok objemu zmrazovaných potravín sa vo svete v posledných rokoch pohybuje medzi 4 ÷ 12%. Sortiment výrobkov sa pritom neustále rozširuje. Dnes prakticky neexistuje skupina potravín, ktorá by sa nezmrazovala. Jedným z hlavných prostriedkov ako zabrániť stratám a uchovať potraviny v požadovanej kvalite na ich ceste od výroby až ku spotrebiteľovi je ich chladenie a mrazenie. Kvalita potravín závisí nielen na vstupnej surovine a jej spracovaní vo výrobe, ale i na dodržiavaní podmienok pri doprave a skladovaní.

Pri výrobe, skladovaní a distribúcií potravín musia platiť tieto zásady:

   - potraviny musia byť vyrábané, skladované, transportované a uchovávané pri predaji i v domácnosti za optimálnych teplotných podmienok,
   - pri dlhodobom skladovaní potravín musia byť zaistené ďalšie optimálne podmienky skladovacieho priestoru, a to optimálna relatívna vlhkosť vzduchu, pohyb vzduchu, poprípade uchovanie potravín v neutrálnej atmosfére rôznych plynov.

Tieto optimálne podmienky musia byť stále udržované t.j. počas výroby, pri transporte, pri predaji a tiež pri uchovaní v domácnosti (bez prerušenia). Systematické a nepretržité uplatnenie optimálnych podmienok, najmä teplotných, vo výrobe a distribúcií potravín podliehajúcich za normálnych podmienok skaze, predstavuje tzv. chladiaci reťazec.

Jednotlivé hlavné články chladiaceho reťazca:

   1. Chladiace zariadenie pri výrobe potravín a nápojov,
   2. Zariadenie pre dlhodobé skladovanie potravín (chladiarne a mraziarne),
   3. Zariadenie pre chladený transport potravín,
   4. Chladiace zariadenie pri distribúcií potravín (v obchodoch a u spotrebiteľa).


Chladiaca technika zahŕňa oblasť dosahovania teplôt asi od 20 °C teoreticky až do absolútnej nuly (0 K) a delí sa na dve oblasti:

    - chladiaca technika (teploty nad 120 K),
    - kryogenika (teploty pod 120 K).


Základné princípy dosahovania nízkych teplôt v chladiacej technike sú preskúmané a zvládnuté natoľko, že nemožno očakávať objavy nových princípov praktického významu. Súčasný trend rozvoja a výskumu v tejto oblasti je najmä:

    - zlepšovanie energetických parametrov (účinnosti) s cieľom znížiť spotrebu palív a energie,
    - zvyšovanie spoľahlivosti a predlžovanie životnosti,
    - znižovanie hmotnosti a zjednodušovanie jednotlivých častí zariadenia,
    - vývoj nových aplikácií na uspokojenie nových alebo zdokonalených technologických požiadaviek.

 

##V prípade záujmu o vypracovanie návrhu a cenovej ponuky zadajte Vaše kontaktné údaje a my Vás v krátkom čase kontaktujeme, poprípade použite rýchly kontakt.##